Bugün - 15 Kasım 2019 Cuma
İstanbul 21°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Eksper Haberi - 21 Ocak 2016 Perşembe - 09:47
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

19.01.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmelik;

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “29/6/1956 tarihli ve 6762” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Hakem kararlarını en geç üç iş gününde taraflara bildirmek ve kararın aslını dosya ile birlikte Komisyonun bulunduğu yerdeki görevli mahkemeye saklanmak üzere göndermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “hakemliği yapmak” ibaresi “hakemi olmak” şeklinde, “Hakemlik yapmak” ibaresi “Hakem olmak” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasındaki “Hukuk alanında doçent ve üzeri akademik unvana sahip olanlar ile adli yargı hâkim emeklileri sınavdan muaftır.” ibaresi ile “Ancak itiraz hakem heyetinde yer alacaklar hariç olmak üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve teselsül ettirilmiş yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınır.

a) Deneyim şartı her bir başvuru için münferiden incelenir.

b) Sigorta hukukunda en az beş yıl, sigortacılıkta en az on yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği başvurusunda bulunan kişilerin bu süre zarfında yaptığı işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenir.

c) Deneyime etki edecek şekilde ara verilen dönemler, deneyime ilişkin süre hesabında dikkate alınmaz.

ç) Deneyim için öngörülen süre şartı sağlanmış olsa dahi, deneyime etki edecek sürede ara verilmişse, deneyim şartı gerçekleşmiş sayılmaz.

d) Yapılan işin deneyim şartını sağlayabilmesi, sigortacılık tekniği ile doğrudan ilgili olmasına bağlıdır. Sigortacılıkla ilgili bir kuruluşta çalışmış olmak sigortacılık deneyimi için tek başına yeterli değildir.

e) Akademisyenlerin sigorta hakemliğine ilişkin yeterliliği sigortacılıkla ilgili çalışmaları ve yayınları göz önünde bulundurularak değerlendirilir.”

“(7) Sigorta hakemleri başka işle iştigal edebilir. Ancak fiilen sigorta hakemliği yapacak hakemler için bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Dosya üstlenmesinde hukuki ve fiili engeller bulunan hakemler, bu amaçla tutulan ayrı bir listede yer alır. Buna göre;

a) Mücbir nedenler ve umulmayan haller nedeniyle fiili hakemlik yapması dört aydan daha uzun bir süre mümkün olmayan kişiler,        

b) Kanunun 30 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası uyarınca sigorta hakemliği yapması yasaklanmış kişiler,

c) Tahkim davalarında kanuni temsilcilik dışında tarafları temsil edebilmesi mümkün kişiler,

fiilen sigorta hakemliği yapamaz ve bu listede izlenir. Sigorta hakemlerinde, belirtilen listede bulunma haline sebep olan durumların sona ermesi halinde, Listede ilgili değişikliğin yapılabilmesini teminen keyfiyet, ilgili hakem tarafından derhal Komisyona bildirilir.”

“(6) Müsteşarlık, hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla, uyuşmazlıkların sayısını ve türünü dikkate alarak şartları taşıyan hakemleri hayat ve hayat dışı grupları arasında aktarmaya yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Tarafsızlık taahhütnamesi

MADDE 14/A - (1) 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinin uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

a) Mevcut hakemlerle ilgili olarak, kanuni temsilcilik dışında sigorta davalarını vekil sıfatıyla takip edenler arasından fiilen sigorta hakemliği yapmak isteyen hakemlerin; bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içinde, 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendi kapsamında Komisyona sigorta davalarını vekil sıfatıyla takip etmeyeceğine dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, vekil sıfatıyla sigorta davası takip etmekte olan hakemlerin sonuçlanmamış davaları bu taahhütname kapsamında değerlendirilmez.

b) Bu madde yürürlüğe girdikten sonra hakem olan ve sigorta davalarını vekil sıfatıyla takip eden hakemlerin, hakemliğe başladıkları tarih itibarıyla (a) bendinde belirtilen taahhütnameyi vermesi gerekmektedir.

c) Taahhütname vermeyen hakemler, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen taahhütnameye aykırı davranılması durumu, Kanunun 30 uncu maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi uyarınca tarafsızlık ilkesine aykırı davranılması şeklinde değerlendirilir.

(3) Müsteşarlık bu maddenin uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “Usulü” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Dosya, konusuna göre hayat veya hayat dışı sigorta grubuna göre sınıflandırıldıktan sonra hakem seçimi, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, genel listeden sıra usulüne göre yapılır. Sıra usulünde sigorta hakemlerinin uzmanlık alanları esas alınır. Listenin başındaki sigorta hakeminin uzmanlık alanı, uyuşmazlığın çözümü için uygun değilse, sıradaki uzmanlık alanı uyan ilk hakem atanır. Komisyon Müdürü, Müsteşarlığın belirlediği esaslar çerçevesinde, uzmanlık alanı, üstlendiği görevler, coğrafi kriterler ve hakemin iş yükü gibi hususları göz önünde bulundurarak hakem atanmasına ilişkin ilkeleri belirlemeye yetkilidir.”

“(11) Komisyon Müdürü, Müsteşarlığın uygun görüşü ile ilgili mevzuata uygun olarak yargılamanın işleyişi ile hakem kararlarının şekil yönünden içeriğine ilişkin bilişim temelli usuller getirir.

 (12) Hakem, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakemler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygulanır. Bu kapsamda, hakem ve bilirkişi ile taraf ve bilirkişi arasındaki ilişki bakımından 17 nci ve 18 inci maddeler kıyasen uygulanır. Komisyon Müdürü Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde her yıl hakemlerin başvuracakları bilirkişi listesini düzenler. Bilirkişiler bu listelerden seçilir. Bilirkişiye, sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile varsa diğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığınca çıkarılan ve her yıl güncellenen tarifenin asliye ticaret mahkemelerinde görülecek işler için uygulanacak kısmı esas alınır. Komisyon Müdürü, Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde söz konusu tarifenin uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütür.

(13) Tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki “Usulü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Hakem, aşağıdaki hâllerde uyuşmazlıklara bakamaz, talep olmasa bile çekinmek zorundadır:

a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada,

b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında,

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında,

ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında,

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında,

e) Nişanlısının davasında,

f) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyumu veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada,

g) Tahkim sırasında, yönetiminde bulunduğu tüzel kişiye ait uyuşmazlıklar,

ğ) Hakemin söz konusu davada tarafsızlığını engelleyebilecek diğer haller.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hakemler tarafından verilen bütün kararlar ilgililerin erişimine açık bir veri tabanında Komisyon tarafından yayımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Dosya üstlenmesinde hukuki ve fiili engeller bulunan hakemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Komisyon 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi kapsamındaki mevcut hakemleri ilgili listelere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde konumlandırır. Mevcut hakemler durumlarını bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir. Müsteşarlık bu sürenin yarısına kadar artırılması hususunda yetkilidir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2007

26616

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2013

28717

 

 
Anahtar Kelimeler:SİGORTACILIKTA, TAHKİME, İLİŞKİN, YÖNETMELİKTE, DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA, DAİR, Y,
Kaynak / EditörÖZEL HABER - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Eksper Haberleri
TOBB SEİK, FIEA' nın Yönetim Kuruluna seçildi
Sigorta Tahkim bilirkişi başvuru soruları
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Başvuruları Başladı
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
En Çok Okunanlar
En Çok Yorumlananlar
Diğer Başlıklar

Güneş Sigorta, Sigorta Eksperleriyle Buluştu
Kaskoda doğru bilinen 5 yanlış
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu
Vergi borcu çıkanlar için 'pişmanlık indirimi' fırsatı
Atilla Benli TSB Başkanlığına Aday
İninal kart davet kodu : ao860870
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik ile ilgili Duyuru
Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı
TOBB Sigortacılık müdürlüğünden duyuru
Hizmet birleştirmesi yapan memura yüksek emekli maaşı
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
13°°C - 21°°C
Cuma
12°°C - 22°°C
Cumartesi
13°°C - 21°°C
Pazar
12°°C - 22°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:1607:4412:5415:2917:5319:16

15 Kasım 2019 Cuma
Tarihte Bugün
1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiriyeti'nin Kurulması
1988 - Filistin Devleti'nin Kurulması
1921 - Hassa'nın (Hatay) Kurtuluşu
2006 - Güney Rüzgarlarının Esmeye Başlaması
Kim Kimdir
Günün Sözü
Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki.
(Mevlana)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 1,14ms