Bugün - 24 Mayıs 2019 Cuma
İstanbul 24°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Yeni Üye
Gündem Eksper Sigorta Otomobil Mevzuat Sigorta Bilgi Ekonomi 
Haber Detayları

Bilirkişilik başvuruları başladı

Bilirkişilik başvuruları başladı

Eksper Haberi - 01 Aralık 2017 Cuma - 16:48
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...
İLÂN     Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Zonguldak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.     BAŞVURU ŞARTLARI:    1)Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:    a)26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak.    b)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.    c)Daha önce kendi isteği dışında sicilden veya listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.    ç)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.    d)Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.    e)Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.    f)Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.    g)Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanının gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.    ğ) Bilirkişilik Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.    2)Hukuk öğrenimi görmüş kişiler Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, birinci maddede aranan şartları taşımak ve temel ve alt uzmanlıklarına göre EK-2 de yer alan niteliklere sahip olmak kaydıyla, bilirkişilik sicili ve bilirkişi listelerine kayıt içinde başvuruda bulunabilirler.    3)6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.    4)Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.    5)Yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.    6)Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.    BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :    1)Bilirkişilik başvurusunda bulunan gerçek kişiler EK-4 de yer alan başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:    a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.    b)Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğuna ya da mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.    c)Daire Başkanlığı tarafından temel ve alt uzmanlıklara göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.    ç)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.    d)Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.    e)Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge,    f)Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi,    g)Banka IBAN bilgileri,    ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (Biri başvuru formuna yapıştırılacaktır),    2)Başvuru için gerekli belgelerin aslının getirilmesi durumunda talep hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilerek başvuru dosyasına alınacak ve belge aslı ilgiliye iade edilecektir.    3)Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için on beş gün kesin süre verilecek olup, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilecektir.    BAŞVURU USULÜ :    1- Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza şahsen başvuruda bulunulabileceği gibi ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna ya da ilgili bölge kuruluna gönderilmek üzere adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılabilir.    2-Bilirkişiliğe başvuru, e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişilik Portal Bilgi Sisteminde yer alan adımlar izlenmek suretiyle de yapılabilir.    3-Bilirkişiliğe başvuru birinci maddede sayılan mercilere şahsen yapılabilecektir.    4-Birden fazla bölge kurulu listesine başvuruda bulunulamaz.    BAŞVURU TAKVİMİ    Başvuru tarihleri: 1 – 11 Aralık 2017    Başvuruların değerlendirilmesi: 12 – 21 Aralık 2017    Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 22 Aralık 2017    Yemin tarihleri: 22 – 26 Aralık 2017    Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017    BAŞVURU ŞEKLİ :    Başvurular Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza bizzat veya UYAP Bilirkişik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilir.    Ayrıca Başkanlığımız yargı çevresinde bulunan ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonlarına dilekçe ve belgelerin bizzat teslim edilerek müracaat tarihi bakımından komisyon havalesine müteakip dilekçe ve belgelerin Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.    Adalet komisyonlarına yapılan başvurularda, başvuru evrakları gecikmeksizin taranarak UYAP üzerinden ilgili bilirkişilik bölge kurullarına iletilir. Elden teslim alınan başvuru evrakları ayrıca postayla Başkanlığımıza gönderilecektir.    UYAP Bilirkişilik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru formuna eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda başvuru formuna eklenen belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.    UYAP Bilirkişik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda bilirkişilik başvurusunda bulunulan ve aranan niteliklerin taşındığı temel ve alt uzmanlık alanlarının ayrıntılı olarak seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir (Örnek: Temel Uzmanlık Alanı: Tarım ve Hayvancılık, Alt Uzmanlık Alanı: Tarım/Tarla Bitkileri gibi.)    Bir başkası aracılığı ile, postayla, faksla ya da sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.    BAŞVURU TARİHİ :    Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/12/2017 tarihinde başlayıp 11/12/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.    Bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.    BAŞVURU YERİ:     İlan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin tam ve eksiksiz olarak doldurulmasına müteakip başvurular Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Cadde, No:34/B, Kat:2 Söğütözü-Çankaya/Ankara) yapılacaktır.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :    6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsadığından hukuk ve ceza alanları için ayrı bilirkişi listeleri oluşturulmayacaktır.     Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına yapılan başvurular, 21/12/2017 Salı gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgeleri eksik verdikleri tespit edilen başvuru sahipleri ve eksik evrak bilgileri 22 Aralık 2017 tarihine kadar www.ankarabbk.adalet.gov.tr ilanen tebliğ edilecek olup başvuru sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde eksik evraklarını teslim etmeleri gerekecektir. Eksik evrakı tamamlamayan başvuru sahipleri listeye kabul edilmeyecektir. Eksik evrakı bulunan başvuru sahipleri evraklarını tamamladıkları takdirde Başkanlığımızca belirlenecek tarihte ayrıca yeminleri yaptırılacaktır.    Başvuruları uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle www.ankarabbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.    YEMİN :    Listeye kabul edilenler bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca belirlenen yerlerde ilan edilen 22/12/2017-26/12/2017 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.    Yer: Yemin yer ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.     LİSTELERİN İLANI :    Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29/12/2017 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.ankarabbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.    Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur. 30.11.2017
 
Anahtar Kelimeler:Bilirkişilik, başvuruları, başladı,
Kaynak / EditörÖZEL HABER - İbrahim Dönmez
 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Eksper Haberleri
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Eksper Yenileme Eğitimleri Başvurusu
Mesleğimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri Görüşüldü
Uygulanacak Ekspertiz Ücret Tarifesi yayımlandı
SEİK Başkanından mesaj var
Diğer Başlıklar

İstifa edip SSK'ya geçen memur da ikramiye alabilir mi?
SEGEM Sınav sonuçları hakkında
Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği Yayınlandı
Eksper Yenileme Eğitimi
SDDK kurulumu ile ilgili Sayın T.Alp Aslan'ın yazısı
ATO Başkanı Baran: SDDK kurulmasını üyelerimiz istedi
SEDEV Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Sigorta dolandırıcılığı için elini bilekten kesti
Eksper Yenileme Eğitimleri Başvurusu
Mesleğimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri Görüşüldü
Ulusal Gazeteler

Yazarlar
Sizden Gelenler
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun Muhatapları
Değerli Tamirciler ve Servis Sahipleri ile Konunun...
Rıdvan Ali Gürkan
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN
BİLEN VARSA BANA DA İZAH ETSİN   5684 sayıl...
T.Alp Aslan
SİT ALANI
SİT ’in ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fr...
Yalçın Kaya
Sayın Hisarcıklıoğlu ile toplantı
İyi haftalar değerli meslektaşlarım, geçtiğ...
Yüksel Avcı
TSB ile görüşmeler ve neticeleri
Mesleğimizin temsilcilerinin tsb ile yaptığı g&oum...
Recep Yücel
Seçimde mesaj alındı
Öncelikle hepimiz için hayırlı olsun s...
Hava Durumu ( İstanbul )
Bugün
18°°C - 24°°C
Cumartesi
17°°C - 23°°C
Pazar
17°°C - 24°°C
Pazartesi
17°°C - 25°°C
Namaz Vakitleri ( İstanbul )

İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03:4105:3213:0617:0320:3022:13

24 Mayıs 2019 Cuma
Tarihte Bugün
1895 - Milletlerarası Rakamların Türkiye'de kabulü
1040 - Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
2006 - Topraktan Suyun Çekilmesi
1571 - Kırım Türkleri'nin Moskova'yı fethi.
Kim Kimdir
Günün Sözü
İnsanın kanadı, gayretidir.
(Mevlana)
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Sig. Eksperi
Reklam
KTT
EKSİST
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
( Online) 0,13ms